Parshat Vayeshev 5778 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about Vayeshev.