Parshat V’Zot HaBracha 5778 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about V’Zot HaBracha & Yom Kippur.