Parshat V’Zot HaBracha #2 5778 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about V’Zot HaBracha.