Shemot Shiur #3 Audio

JPULSE’s Rabbi Miller continues a shiur about Shemot.