Parshat Vayeshev 5777 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about Vayeshev.