Parshat Ki Tissa 5776 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about Ki Tissa.